ಉಷ್ಣತೆಯ ಪ್ರಭಾವ: ಚಿಂತನೆಗಳು ಎಂದರೆ ಏನು?

ಉಷ್ಣತೆ ಎಂದರೆ ಬಿಸಿಲು ಅಥವಾ ಅತ್ಯಧಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಗೊಳಿಸುವುದು. ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅಣುಸ್ಖಳಕರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಷ್ಣತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಏರಬಹುದು.

ಉಷ್ಣತೆಯ ಪ್ರಭಾವ: ಉಷ್ಣತೆಯ ಪ್ರಭಾವವು ವಾತಾವರಣದ ಅತ್ಯಧಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾನವ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಿಸಬಹುದು. ಉಚ್ಚ ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ, ಸಂಶಯ, ಉದ್ವೇಗ, ವ್ಯಾಕುಲತೆ, ಅಂತಸ್ತು ಹರಟು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಚಿಂತನೆಗಳು ಎಂದರೆ ಏನು?

1. ಚಿಂತನೆ: ಮಾನಸಿಕ ಆವರಣದ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಚಿಂತನೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಲನೆ, ಆಲೋಚನೆಗಳ ಸರಣಿ, ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಂಜೀವನದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಆವರಣಿತ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

2. ಸಂಶಯ: ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕಾದರೂ ನಂಬಿಕೆಯ ಅಭಾವ. ಮತ್ತು ಮುಖುವಲವಾಗಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ನಂಬಿಕೆಯ ಶೋಧನೆಗಳು.

3. ಉದ್ವೇಗ: ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಕುಲತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೂಡಿದ ತೀವ್ರ ಆಚಂದ್ರತೆ.

4. ವ್ಯಾಕುಲತೆ: ಒಂದು ಘಾತುಕವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆಕ್ರಾಂತಿ ಕ್ಷೋಭೆ.

5. ಅಂತಸ್ತು ಹರಟು: ಉದ್ವೇಗ, ವ್ಯಾಕುಲ, ಭಯ, ದುಃಖ, ಸಂಶಯ ಮುಂತಾದ ಭಾವನಾ ಪಟು.
 

ಚಿಂತನೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಉಚಿತವಾಗಿದೆಯಾ?

ಆಗುವಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳು ಒಮ್ಮಓದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವಸರಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ನಿಗೂಢ ಉದ್ವೇಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವು ಸದುಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಉರುಳಿವುದುಂಟು.

ಚಿಂತನೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು

1. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ:
ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ವಿಧಾನಗಳು.

2. ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ:
ನಡುವೆ ಹುಲ್ಲವಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯವು ಚಿಂತನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅದುವು ಕಾರ್ಯಕಲಾಪದ ಮಧ್ಯೇ ಕೇಂದ್ರಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.

3. ಸುಸಂವೇದನಾ ಅಭ್ಯಾಸ:
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು.

ಚಿಂತನೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ಕಾರಣಗಳು

ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಸಹಾಯದಾಯಕವಾಗುವ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು:

1. ನಿರ್ಯಾತನ ರೂಪದ ಕರ್ಮವಿಧಿ: ಭೌಕಿಕವಾದ ಕರ್ಮವಿಧಿ ಚಿಂತನೆಗಳು ಕುಲಿಯಾಟದಿಂದ ಆಜ್ಞೆಸನದಿಂದ ನಿರ್ಯಾತನವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ತೊಚಗದ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ.

2. ಪ್ರೀತಿಯ ಕೊಡುಬಳೆ: ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಚಿಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಧುರತೆಗೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ವೃದ್ಧಿಯ ವಿಧಾನ ಅಲ್ಲ.

3. ಹಾಸ್ಯವಸ್ತುಗಳು: ಮಾಸ್ತುಲೆ ವಿಡಂಬೋಚಿತ ಚಿತ್ರಕಥಾ ಪುಸ್ತಕಗಳ ತಾಣವಾದ್ಧಾರದಲ್ಲಿದೆ.

FAQs:

1. ಚಿಂತನೆಗಳು ಭಯಗೊಳ್ಳಬಹುದೆ?
ಹೌದು, ಚಿಂತನೆಗಳು ಭಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಉದ್ವೇಗ, ಸಂಶಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಚಿಂತನೆಗಳು ಭಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

2. ಚಿಂತನೆಗಳು ಶಾರೀರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನಗೊಳಿಸಬಹುದೇ?
ಹೌದು, ಚಿಂತನೆಗಳು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಶಾರೀರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಬಹುದು.

3. ಚಿಂತನೆಗಳ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು?
ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ, ಸುಸಂವೇದನಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

4. ಚಿಂತನೆಗಳು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಉಯ್ತ್ಪನ್ನಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವುದೇಕೆ?
ಹೌದು, ಚಿಂತನೆಗಳು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನಗೊಳಿಸಬಹುದ

Your email address will not be published. Required fields are marked *